Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot


1. Yleistä

www.samppasport.fi on Samppasport:n omistama julkinen, maksuton Internet-palvelu.
www.samppasport.fi sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Samppasport.

2. Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet
Palveluntuottajalla on yksinomainen oikeus määrätä www.samppasport.fi koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta. Osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty. www.samppasport.fi sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Samppasport:lla on yksinomainen oikeus määrätä näiden koosteiden koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja/tai saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 ä 1 momentti 1 kohta). www.samppasport.fi kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi muiden julkaisujen tuottamiseen. Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajaan.

3. Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

4. Palveluntuottajien vastuu
Palveluntuottajat eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottajat eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

5. Palvelun toimintojen muuttaminen
Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

6. Riitojen ratkaiseminen
www.samppasport.fi käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.
Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.