Rekisteri -ja tietosuojaseloste

SamppaSport Asiakasrekisteri -ja tietosuojaseloste

Tämä on SamppaSportin asiakasrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 24.5.2018, viimeisin muutos 25.5.2018.

1. Rekisterin ylläpitäjä
SamppaSport S.Kontoniemi, Yrittäjänkatu 10 A 3 04440 Järvenpää.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sami Kontoniemi, sami.kontoniemi (ät) samppasport.fi

3. Rekisterin nimi
SamppaSport asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, ajoneuvon hallintaoikeuden sekä ajo-oikeuden varmistaminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen erillisen suostumuksen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, ajoneuvojen rekisteritunnukset, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri syntyy ajoneuvon rekisteritunnuksella Trafilta haetuista tiedoista sekä asiakkailta saaduista tiedoista.
Tietoja saadaan myös SamppaSportin ylläpitämien verkkosivujen (samppasport.fi) kautta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehtii rekisterin haltija. SamppaSport huolehtii siitä, että SamppaSportin omassa hallinnassa oleviin järjestelmiin tallennettuja tietoja sekä palvelimien kirjautumistunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. SamppaSport voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
SamppaSport vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. SamppaSport voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SamppaSport vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.